DZIENNIK KS. ADAMA ANTONIEGO SIKORSKIEGO, MARIANINA

O. Mass media

 • wtorek, 22 listopada 2005
 • niedziela, 13 marca 2005
 • czwartek, 10 marca 2005
  • Duchowni a media

   Przedrukowuje tu ten wazny dokument, pelny jego tekst.

   Normy Episkopatu nt. występowania duchownych w mediach

   Konferencja Episkopatu Polski promulgowała normy dotyczące występowania osób duchownych w mediach.

   Dokument uporządkuje wiele kwestii dotyczących funkcjonowania mediów katolickich - powiedział KAI abp Sławoj Leszek Głódź, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. Kwestia norm była jednym z tematów dwudniowego zebrania Episkopatu Polski w Warszawie, obradujacego w dniach 8 i 9 marca.

   Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych

   W misji głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom Kościół posługuje się środkami społecznego przekazu, pośród nich radiem i telewizją jako narzędziami, których ogromnych możliwości we współczesnym świecie nie sposób przecenić. Sobór Watykański II zachęcał do tworzenia kościelnych środków społecznego przekazu, jak i do aktywnej obecności wiernych w pozostałych mediach . "W naszej epoce potrzebne jest aktywne i twórcze wykorzystanie mediów przez Kościół. Katolicy powinni odważnie «otworzyć drzwi» środków przekazu Chrystusowi, tak aby Jego Dobra Nowina była głoszona z dachów całego świata" .

   W Polsce Kościół posiada własne, kościelne rozgłośnie. Ma także zagwarantowane przez Konkordat (art. 20) prawo emitowania programów w publicznej radiofonii i telewizji. Ponadto katolicy występujący w mediach przy różnych okazjach, niekoniecznie w kontekście ściśle kościelnym i religijnym, winni zgodnie z powołaniem wszystkich wiernych dawać chrześcijańskie świadectwo i przepajać współczesny świat duchem Ewangelii.

   Konferencja Episkopatu Polski biorąc pod uwagę Instrukcję Kongregacji Nauki Wiary o pewnych aspektach używania społecznych środków przekazu dla szerzenia nauki o wierze z 30 marca 1992 r. i korzystając z uprawnień przyznanych przez prawo powszechne (kan. 772 § 2; kan. 804 § 1; kan. 831 § 2), podczas 328. zebrania plenarnego, które odbyło się w Licheniu w dniach 11 - 12 czerwca 2004 r., przyjęła następujące zasady regulujące duszpasterską troskę Kościoła w Polsce o uporządkowany przekaz ewangelicznego orędzia poprzez radio i telewizję.

   1. Obowiązek i prawo troski o uporządkowany i owocny przekaz ewangelicznego orędzia poprzez środki społecznego przekazu w Polsce spoczywa na biskupach, zarówno poszczególnych, jak i zebranych na synodach lub Konferencjach Episkopatu (zob. kan. 823 § 2).

   2. Do szczególnej troski o media własne, czyli utworzone przez podmioty kościelne, a także o te programy w publicznych oraz komercyjnych rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, które oficjalnie zostały uznane za katolickie - jest zobowiązana Konferencja Episkopatu Polski i Biskupi diecezjalni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te media bowiem opierają się na autorytecie Kościoła i są odbierane jako jego głos.

   3. Założenie kościelnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych uzależnione jest od zezwolenia zainteresowanego biskupa diecezjalnego lub, w przypadku zasięgu ponaddiecezjalnego, Konferencji Episkopatu Polski, z zachowaniem stosownych przepisów prawa kanonicznego i państwowego.

   4. Działalność kościelnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych w Polsce pozostaje pod nadzorem Konferencji Episkopatu Polski, z zachowaniem praw przysługujących biskupowi diecezjalnemu.

   5. Żadna stacja radiowa lub telewizyjna, redakcja, program czy audycja nie może używać w nazwie przymiotnika "katolicka" bez zgody kompetentnej władzy kościelnej.

   6. Emitowanie programów kościelnych lub katolickich w mediach publicznych dokonuje się w oparciu o porozumienie między Konferencją Episkopatu Polski a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Jeśli rozgłośnia radiowa lub stacja telewizyjna ma charakter lokalny, sprawy związane z nadawaniem programów katolickich należą do kompetencji biskupa diecezjalnego.

   7. Emitowanie programów kościelnych lub katolickich w mediach prywatnych dokonuje się w oparciu o odrębne umowy zawarte między kompetentną władzą kościelną a poszczególnymi rozgłośniami radiowymi lub stacjami telewizyjnymi.

   8. Duchowni i członkowie instytutów zakonnych wypowiadający się w mediach winni cechować się wiernością nauce Ewangelii, rzetelną wiedzą, roztropnością i odpowiedzialnością za wypowiedziane słowo, troską o umiłowanie prawdy i owocny przekaz ewangelicznego orędzia. Jeśli nie są w danej dziedzinie wystarczająco kompetentni, powinni zrezygnować z występowania w mediach, zwłaszcza w kwestiach trudnych i kontrowersyjnych.

   9. Wypowiadając się w sprawach nauki katolickiej lub obyczajów, duchowni i zakonnicy winni pamiętać, że są powołani do głoszenia nauki Chrystusa, a nie własnych opinii. Dlatego zobowiązani są do wiernego przekazu katolickiej nauki, zgodnie z doktryną głoszoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Powinni również respektować zdanie Konferencji Episkopatu w kwestiach, które były przedmiotem jej oficjalnego stanowiska. Stanowisko Konferencji Episkopatu prezentuje jej rzecznik.

   10. Powyższe zasady obowiązują także odpowiednio pozostałych wiernych, którzy wypowiadają się w mediach w sprawach nauki katolickiej lub obyczajów, zwłaszcza zaś dotyczą tych osób, których urząd kościelny, funkcja pełniona w instytucji kościelnej, przynależność do stowarzyszeń lub organizacji kościelnych sprawiają, iż wypowiedzi ich mogą być odebrane jako angażowanie autorytetu Kościoła.

   11. Nikt nie ma prawa przemawiać w imieniu Kościoła ani sugerować, że jest jego rzecznikiem, jeżeli nie został do tego zgodnie z prawem upoważniony.

   12. Wierni świeccy nie powinni brać udziału w programach czy audycjach przynoszących szkodę wierze lub dobrym obyczajom, tendencyjnie antykościelnych i budzących zgorszenie.

   13. Do podjęcia przez duchownego lub osobę zakonną stałej współpracy z rozgłośnią radiową lub stacją telewizyjną wymagana jest zgoda własnego ordynariusza.

   14. Dyrektorzy kościelnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych uzgadniają z biskupem diecezji listę stałych współpracowników duchownych i zakonnych.

   15. W programach telewizyjnych duchowni i osoby zakonne winni występować w stroju duchownym używanym w Polsce.

   16. W trosce o odpowiednią współpracę z mediami biskup diecezji powinien wyznaczyć kompetentną osobę, która będzie służyła pomocą i radą w dziedzinie środków społecznego przekazu. Biskup winien zatroszczyć się także o to, by wyznaczony przezeń kapłan sprawował duszpasterską opiekę nad pracownikami mediów.

   17. Szczególną staranność należy wykazać podczas transmisji celebracji liturgicznych. Transmisję należy odpowiednio przygotować technicznie, tak by nie zakłócała przebiegu celebracji. Osoba komentująca ją winna być starannie przygotowana do spełniania swej funkcji, zarówno pod względem umiejętności dziennikarskich, jak i wiedzy teologicznej.

   18. Msze św. winne być transmitowane "na żywo". W wyjątkowym przypadku retransmisji, powinno być to wyraźnie zaznaczone i przypominane.

   19. Duchownych głoszących Słowo Boże za pośrednictwem mediów obowiązują normy prawa powszechnego (kan. 762-772), zarówno w odniesieniu do władzy przepowiadania, jak i przekazywanych treści.

   20. Włączenie audycji audiowizualnej do programu katolickiego nauczania w szkołach wymaga aprobaty władzy kościelnej kompetentnej do zatwierdzania programu nauczania religii i pomocy dydaktycznych.

   21. W wypadku poważnego naruszenia powyższych norm ordynariusz winien upomnieć duchownego lub członka instytutu zakonnego i zobowiązać go do naprawienia szkody, np. poprzez sprostowanie lub odwołanie błędnej czy krzywdzącej wypowiedzi. W uzasadnionych i poszczególnych przypadkach ordynariusz może zabronić wypowiadania się w mediach lub zastosować inne sankcje przewidziane przez prawo.

   KAI (tk //mr)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   czwartek, 10 marca 2005 00:19
 • poniedziałek, 21 lutego 2005
  • Papież o mass mediach

   List apostolski papieża o mediach

   Wyzwania rzucone przez nową, zglobalizowaną kulturę, jaką stworzyły media, są tematem ogłoszonego w poniedziałek w Watykanie listu apostolskiego Jana Pawła II pod tytułem "Szybki rozwój". Papież skierował go, jak podkreślono, do osób odpowiadających za środki masowego przekazu

   W dokumencie, w którym nie brakuje wyrazów podziwu dla możliwości współczesnych mediów, znalazł się także apel do dziennikarzy, by nie bali się mówić prawdy.

   Jan Paweł II zauważył, że to właśnie środki społecznego przekazu powołały do życia zglobalizowaną kulturę. "Media - napisał - w dogłębny i burzący sposób wpływają na relacje rodzinne, system szkolny, procesy społeczne i kulturowe, czasami niszcząc lub zmieniając normalne stosunki edukacyjne, wychowawcze i socjalne.

   "Ma się czasem wrażenie, że to nie człowiek jest w centrum uwagi, ale że stał się on przede wszystkim odbiorcą i klientem komunikacji, która go wykorzystuje jako środek i instrument dla innych interesów o charakterze ekonomicznym, ideologicznym lub politycznym" - stwierdził papież z ubolewaniem.

   Podziękował jednocześnie Bogu za środki masowego przekazu, w tym internet, nazywając je "wspaniałymi rzeczami", które dają, jak to ujął, "opatrznościową szansę", z której Kościół powinien korzystać bez obaw, by wypełniać swe niełatwe w tych czasach, jak przyznał, zadanie głoszenia Ewangelii i promowania dialogu między religiami.

   Jan Paweł II, wyrażając uznanie dla możliwości mediów, przestrzegł jednocześnie w liście, że mają one możliwość wpływania na wszystkie wybory człowieka, stwarzając "wirtualną rzeczywistość" i manipulując faktami.

   W pierwszym liście apostolskim w całości poświęconym mediom papież wyraził przekonanie, że są one przeznaczonym dla całej ludzkości dobrem, którego trzeba bronić. Trzy razy zaapelował w dokumencie do dziennikarzy, by nie bali się mówić prawdy.

   W 19-stronicowym liście "Szybki rozwój" znalazło się także przypomnienie o konieczności pluralizmu mediów, na co szczególnie zwrócili uwagę włoscy dziennikarze, odnosząc te słowa do sytuacji na włoskim rynku medialnym, którego magnat - Silvio Berlusconi jest jednocześnie premierem (PAP,IAR)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 21 lutego 2005 14:12
 • wtorek, 08 lutego 2005
 • czwartek, 03 lutego 2005
  • Radio Józef

   W Warszawie i okolicach mozna sluchac katolickiego radia Jozef, radia archidiecezji warszawskiej. Jest slyszalne na pasmach 96 FM (mHz). Bardzo lubie i cenie to radio. W radio tym mozna spotkan rozne modlitwy, rozwazania religijne, rozmowy, spiewy i muzyke. Jesli ktos nie moze spac w nocy, to moze i wtedy sluchac tego radia, bo programy nadawane sa takze noca, np. dzisiaj ciekawe informacje o sakramencie kaplanstwa.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   czwartek, 03 lutego 2005 00:59
 • czwartek, 13 stycznia 2005
 • poniedziałek, 27 grudnia 2004
  • Kościół o internecie

   Internet to medium które opanowało cały świat. Niestety ta nowa wciąż rozwijana technologia nie zawsze używana jest dla celów pozytywnych, sprzyjających dobru człowieka. Oprócz wielu niepodważalnych argumentów przemawiających na korzyść dostarcza także wielu zagrożeń. W obliczu tej niezwykle dynamicznej ekspansji nowych technologii przejawem której jest między innymi Internet a którą z łatwością możemy dostrzec w naszej codzienności 22 lutego 2002 roku Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu wydała dwa ważne dla nas dokumenty: "Kościół a Internet" oraz "Etyka w Internecie". Dokumenty te w sposób zasadniczy określają aktualny stosunek Kościoła do Internetu rozwijając wcześniejsze nauczania o mediach.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 27 grudnia 2004 22:39
 • środa, 15 grudnia 2004
 • poniedziałek, 29 listopada 2004
  • Wstańmy! Już czas iść w apostolat mediów!Moi znajomi w mass mediach

   W ostatnich tygodniach sporo z moich znajomych wystepowało w mass mediach, i były to zwykle media katolickie, lub w mediach świeckich prezentowali poglądy katolickie. Najpierw było to wystąpienie mego kolegi Witka Łaszewskiego w programie na temat Fatimy w telewizji "Puls". Obok niego w tym programie zabierali głos znajomi mi: o.prof. S.C. Napiórkowski i o. prof. Zachariasz Jabłoński. Po tym programie była informacja o sympozjum mariologicznym w Niepokalanowie, znajomego mi ks. dr Teofila Siudego. Później w radio "Józef" słyszałem wypowiadającego się na temat papieża wyżej wspomnianego mego kolegi Wincentego Łaszewskiego. Po jakimś czasie w "Debacie" Kamila Durczoka brali udział moi znajomi Dariusz Bątkowski i Teresa Świderska. Natomiast ostatnio widziałem w telewizji, jak mój znajomy ze wspólnoty neokatechumenalnej na Domaniewskiej w Warszawie, Jacek Raginis zabierał głos na temat przesądów w programie telewizji "Puls", a potem ks. Robert Tomasik, moj znajomy z Ruchu Rodzin Nazaretańskich brał udział w programie radia "Józef", a dosłownie przedwczoraj znajomy paulin z Jasnej Góry, ojciec Ignacy Rękawek, mój kolega jeszcze z grona mini strantów z rodzinnej parafii w Szczecinie prowadził Apel Jasnogórski transmitowany przez "Radio Maryja". Widać wszyscy oni w jakimś stopniu przejęli się hasłem zaproponowanym przez jedna z rozgłośni katolickich: "Wstańmy! Już czas iść w apostolat mediów!". Internet też należy do mediów elktronicznych. Niektórzy z nas też traktuja swa obecność tutaj jako apostolat, proponujący określone treści religijne, chrześcijańskie, bez pogwałcania wolności nikogo. I ja od jakiegoś czasu zaczynam tak traktować tu swoją obecność i znalazłem parę innych osób, które postepują podobnie np. Jakub (niesforny.blox.pl) i Irmos (radekmedaliszyc.blox.pl).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adam555
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 29 listopada 2004 16:52

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Tagi

Autorzy

Zakładki

Kanał informacyjny